Les seccions de Crèdit són entitats financieres “Amb totes les de la llei”. A Espanya la seua major implantació per número ho trobem en: Catalunya,

Comunitat Valenciana, Andalusia, Extremadura,Castilla-La Mancha i Galícia.

Els socis de la Cooperativa utilitzen els servicis de La Secció de Crèdit com a autèntics bancs, amb l’única impossibilitat d’enllaçar directament amb elsistema bancari espanyol. Els productes habituals són: comptes d’estalvi, comptes corrents i imposicions a termini. Estos passius serviran per a financiar als socis i a la pròpia Cooperativa. Els préstecs, generalment a mig o llarg termini, i els

crèdits, anuals, ajuden als socis a conseguir la financiació necessària per a l’explotació de les seus finques.

Altres seccions de la Cooperativa (botiga de subministrament, gasolinera,… ) que facturen al soci poden realitzar els càrrecs als comptes-secció dels Mateixos. De la mateixa manera els abonaments (vendes de les collites, subvencions, nòmines,… ) també podrán ser anotats. Els avantatges són evidents per a la Cooperativa: cobra interessos per l’ajornament dels pagaments, controla el total del risc del soci i aconseguix una major tresoreria. Un últim avantatge és la fidelitat del nostre soci client.

El problema anteriorment mencionat sobre la Impossibilitat d’accedir al sistema bancari pot ser resolt, i de fet ho esta, utilitzant el sistema de “doble compte”. La Cooperativa firma un acord de col•laboració amb un banc o caixa. Per cada compte en la Secció s’obri una en l’altra Entitat. Sobre els comptes-banc s’aconseguix accedir al sistema bancari (transferències, pagament pensions, telefonia, etc.). Diàriament els saldos dels comptes-banc són igualats a una quantitat fixada i les diferències són abonades o carregades en el compte general de la Secció mantinguda en el banc.

Amb tot el que s’ha dit quines operacions ha de contemplar una aplicació per a Secció de Crèdit? La resposta és senzilla, pràcticament tota l’operatòria

d’un banc o caixa:

1-) Manteniment (obertures,modicaciones,cancel•lacions) i liquidació llibretes

estalvi, comptes Corrents, comptes crèdits, imposicions, i préstecs.

2-) Caixa o _nestreta que facilite els ingressos i reintegraments en metàl•lic i no metàl•lic.

3- ) Importació de fitxers per mitjà de models normalitzats. Exemples serien el CSB34 (norma 34 del Consell Superior Bancari), amb el CSB19, o el CSB43.

4-) Generació de fitxers a l’exterior per a abonar o carregar operacions a través d’una altra entitat financera o gestionar la “doble-compte”.

Després d’anys d’experiència en el sector de les Seccions de crèdit i amb una àmplia cartera de clients des de Gregal Hem desenrotllat GesCrédito

Seccions de Crèdit.

Windows ha sigut seleccionat com a entorn de treball. Sent la integració amb altres ferramentes  com Excel, Word intuïtiva i potent. El producte és totalment escalable. S’ajusta perfectament a la seua execució en un PC

(monolloc) per a seccions de crèdit de reduït volum o per a multillocs en estructura Client-Servidor.

Finalment també hi ha la possibilitat de treballar en forma centre de càlcul i connexions remotes. Els dispositius utilitzats per la aplicació inclouen

tots els propis de Windows i a més els especícs com a impressores financeres, dispensadors d’efectiu, lectors de codi de barres, actualitzadors, etc.

GésCredito és configurable, adaptable i estàndard.Una mateixa aplicació però personalitzada. El millor servici necessitaUna estandardització i una millora

continua. Les noves necessitats plantejades per les seccions i són ateses de forma global.
Es facilita guanyar en agilitat, augmentar en la porductivitat i minimitzar els riscos.

L’operatòria de GesCrédito inclou:

Gestió de comptes: tractament complet de tot tipus de comptes: corrents, estalvi, imposicions a termini, pòlisses de crèdit, préstecs, descompte i avals.

Operacions que es poden fer: obertures,cancel•lacions, liqui dacions, periodicacions, extractes de comunicació d’operacions,amortitzacions de préstecs, pagaments de rebuts de préstecs, etc.

Operacions de finestreta: Introducció de moviments de càrrecs i abonaments sobre els comptes, tant operacions de metàl•lic com de no metàl•lic: pagament de xecs, pagament i cobrament de rebuts, ingressos de xecs altres entitats,

transferències,traspassos entre comptes etc. Consulta de: Saldos, persones relacionades, extractes moviments per pantalla i per impressorade llibretes, domiciliacions, xecs assignats etc.

Operacions de compensació: Operacions de càrrec/abonaments de documents físics: rebuts, factures etc. Per mitjà de dos mètodes: per compteso per remeses (càrrecs/abonaments múltiples de la mateixa operació sobre molts comptes.)

Truncament: Gestió de moviments càrrec/abonament sobre comptes rebuts per mitjà de suport electrònic formats corresponents a la Associació Espanyola de Banca. CSB 19, 34, 43 etc. Conciliació bancària, rebuts domiciliats, xecs,

transferències, càrrecs i abonaments,. Truncament amb RSI, Bankinter, La Caixa Pensions, etc.

Altres processos: Inventaris mensuals de qualsevol tipus de comptes, informes de gestió i d’auditoria,fi de dia automàtic, tractament automàtic de la cartera de préstecs, liquidació i renovació automàtica de terminis fixos, diari d’operacions,Cartes de noticació d’operacions,connexió amb comptabilitat i declaracions fiscals.

Jose Vte. Sorni Ferrer