Preàmbul

La Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, va suposar una desregulació de l’activitat de les seccions de crèdit acollides a aquest marc legal en comparació amb la regulació que es preveia en la derogada Llei 1/1985, de 14 de gener, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de cooperatives, i va concretar les funcions d’aquesta figura com les pròpies d’un departament tresorer en el si d’un col·lectiu amb activitat cooperativa no financera, sense confusió possible amb el règim propi d’una entitat bancària, amb una activitat força regulada. Les entitats bancàries amb forma jurídica de cooperativa, d’altra banda, ja estan regulades en la Llei 13/1989, de 26 de maig, que aprova les normes reguladores de cooperatives de crèdit, d’àmbit estatal.

L’ajustament de l’actuació d’aquest tipus d’unitats internes tresoreres a la normativa esmentada permet denominar-les “secció de crèdit” i obliga les cooperatives a inscriure-les al Registre general de cooperatives, en una secció registral diferenciada. El marc normatiu existent és un marc de transparència del departament tresorer de les cooperatives i que respecta la llibertat i l’autonomia d’aquestes en la seva gestió, i són les mateixes cooperatives, amb les decisions que prenen els seus òrgans de govern, les responsables del bon funcionament de les seccions de crèdit.

Tanmateix, l’experiència demostra que el desenvolupament efectuat pel Decret 280/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, conté algunes disposicions que no eviten amb claredat la possibilitat d’incórrer, des d’aquest àmbit tresorer, en situacions o operacions que constitueixen un risc excessiu per al bon funcionament de l’activitat principal de la cooperativa i per a la confiança dipositada dels socis i de les sòcies. Així mateix, uns límits poc adequats tècnicament per a una empresa amb activitat principal no financera poden donar lloc a una percepció errònia de la funcionalitat d’aquesta activitat interna de les cooperatives per part dels socis i de terceres persones i equiparar-la a les activitats bancàries regulades. Aquesta confusió arriba al seu grau màxim quan, fins i tot, la cooperativa amb secció de crèdit desenvolupa paral·lelament activitats bancàries regulades a través d’acords amb entitats bancàries.

Ambdós aspectes es van intentar corregir mitjançant la promulgació del Decret 83/2010, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, per la qual cosa es va considerar adequat desplegar determinats aspectes de funcionament i criteris que s’assenyalen a l’article 5 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, sense oblidar l’objecte i finalitat d’aquestes seccions, d’acord amb el que descriu l’article 1 del text legal esmentat.

La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en el seu article 213, introdueix diferents modificacions a la Llei 6/1998, de 13 de maig, per tal de recuperar la raó originària de les seccions de crèdit, que és el finançament de l’activitat agrària cooperativitzada pels seus socis, de manera que fa més restrictiva la regulació existent i millora la solvència i la transparència de l’activitat de la secció de crèdit envers els socis, tant productors com col·laboradors de la cooperativa; concretament, hi ha la que afecta l’article 5.2 relativa a l’abast de l’activitat de la secció de crèdit respecte a l’activitat de la cooperativa, en el sentit que un dels seus indicadors a determinar reglamentàriament ha d’ésser la relació percentual entre els actius totals de la secció de crèdit i els actius totals de la cooperativa, amb els immobles valorats a preu de mercat amb una taxació independent o, si de cas hi manca, al valor comptable net, que no pot superar el 85%. Alhora, l’existència d’un període transitori excessivament ampli pel que fa a l’entrada en vigor de part de les normes promulgades en el Decret 83/2010, de 29 de juny, així com la constatació que per evitar, d’una banda, confusió de la funcionalitat d’aquestes unitats en relació amb la pròpia del sistema bancari, i de l’altra, per evitar l’exposició del col·lectiu de socis, productors o col·laboradors, a riscos excessius en l’àmbit de la seva activitat tresorera fan necessari modificar novament l’article 5 del Decret 280/2003, de 4 de novembre, i establir uns límits més estrictes pel que fa a la solvència d’aquestes entitats i en la ponderació de l’activitat de la secció de crèdit en el conjunt de la cooperativa, tot i que s’introdueix la possibilitat de flexibilitzar l’afectació dels actius amb l’autorització prèvia expressa en aquest sentit per part de la direcció general competent en la supervisió prudencial de les seccions de crèdit de les cooperatives. També es modifiquen els articles 7 i 8 perquè, d’una banda, l’Assemblea General de la cooperativa sigui la que marqui la política d’inversió dels fons dipositats, amb l’objectiu doble d’augmentar la transparència davant els socis, productors o col·laboradors, i de reduir l’exposició al risc de les inversions efectuades, i de l’altra, completar les obligacions d’informació de la cooperativa, no tan sols de cara als socis i sòcies, sinó envers l’Administració en el desenvolupament de les tasques de supervisió i inspecció que li assigna la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

A més, les modificacions esmentades s’han d’aplicar al més aviat possible, per tal d’evitar situacions de risc financer que puguin perjudicar el bon funcionament de les cooperatives. Per tant, es considera necessari que aquest Decret entri en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Han estat escoltats el Consell Superior de la Cooperació, segons el que preveuen els articles 151 i següents de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, i d’acord amb la disposició final primera de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, i el Consell de Treball, Econòmic i Social, segons el que disposa l’article 2.1 a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Atès el que disposen els articles 68.1 i 124.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i els articles 5.1 i 5.2, així com la disposició final primera de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives;

A proposta dels consellers d’Economia i Coneixement i d’Empresa i Ocupació, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

L’article 5 del Decret 280/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, queda redactat de la manera següent:

“Article 5

Estructura financera i activitat

1. El total de passiu exigible de la cooperativa no pot excedir en més de nou vegades els recursos propis de la cooperativa.

2. Els recursos propis de la cooperativa no poden ser inferiors al 50% de la suma dels saldos de l’immobilitzat material i immaterial net de la cooperativa, un cop deduïts d’aquests els saldos de les subvencions de capital obtingudes per al seu finançament.

3. L’activitat de la secció de crèdit constitueix l’activitat principal de la cooperativa quan es dóna algun dels supòsits següents:

a) La relació percentual entre els actius totals de la secció de crèdit i els actius totals de la cooperativa, amb els immobles valorats a preu de mercat mitjançant una taxació independent o, en el seu defecte, al valor comptable net, supera el 85%.

b) La relació percentual entre els ingressos corrents de la secció de crèdit i els ingressos corrents totals de la resta de seccions de la cooperativa, sense incloure els de la secció de crèdit, supera el 50%.

c) El percentatge dels saldos creditors en la secció de crèdit de socis col·laboradors supera el 30% del total de saldos creditors de socis i sòcies en aquesta secció.

Els valors de referència per a l’efectivitat del límit de la lletra b han de ser els mitjans dels dos darrers exercicis tancats.

4. Els actius de la secció de crèdit únicament es poden aportar en garantia o ser objecte de pignoració quan la direcció general competent en la supervisió prudencial de les seccions de crèdit de les cooperatives ho autoritzi prèviament, a petició raonada per part de la cooperativa i sempre que hagi estat inclosa en el pla econòmic financer previst a l’article 7, establint els límits o percentatges màxims d’actius de la secció de crèdit objecte d’aportació en garantia o pignoració per al conjunt de l’any. Les sol·licituds d’autorització s’entenen estimades, si no hi ha resolució expressa en el termini de tres mesos des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en aquesta direcció general.

5. Els immobles de la cooperativa no es poden aportar en garantia de finançament aliè quan compten amb finançament acordat pel Consell Rector amb càrrec a la secció de crèdit. Si al llarg del darrer exercici comptable tancat, la cooperativa no cancel·la en algun moment el finançament de la cooperativa amb càrrec a la secció de crèdit per a altres finalitats, la cooperativa ha d’afectar, en el termini d’un mes des del tancament d’exercici, per acord del Consell Rector, immobles lliures de càrregues com a garantia a aquest finançament per un import de taxació independent del 100%, com a mínim, del valor mitjà d’aquest finançament al tancament dels dos exercicis anteriors. Aquesta afectació es pot alliberar totalment o parcialment, mantenint la cobertura del 100%, quan s’obtingui finançament aliè destinat a cancel·lar totalment o parcialment el finançament a la cooperativa a càrrec de la secció de crèdit.”

 

Article 2

L’article 7 del Decret 280/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, queda redactat de la manera següent:

“Article 7

Control i supervisió sobre inversions i finançament de la secció de crèdit

1. En cada exercici el Consell Rector ha d’elaborar un pla economicofinancer sobre l’activitat de la secció de crèdit amb previsió de la capacitat financera i els criteris d’inversió, el qual ha de ser aprovat per l’Assemblea General. El pla ha de determinar, com a mínim, els punts següents:

a) El percentatge màxim del passiu de la secció de crèdit destinat a les operacions actives amb la pròpia cooperativa i, en el seu cas, sobre les destinades a finançar l’immobilitzat que la secció de crèdit pot mantenir amb la pròpia cooperativa, respectant les limitacions legalment establertes.

b) El percentatge màxim del passiu de la secció de crèdit destinat a les operacions actives amb els socis i sòcies i amb els socis col·laboradors.

c) El percentatge mínim de disponibilitats líquides que la secció de crèdit ha de mantenir en relació amb els seus recursos, respectant les limitacions legalment establertes, i de liquiditat reforçada.

d) Els tipus d’inversió financera, dins dels criteris i límits destinats a les operacions que poden realitzar els clients classificats com a inversors minoristes, d’acord amb el que preveu l’article 61 del Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, relatiu al règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió i les altres entitats que prestin serveis d’inversió i pel que es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, de 4 de novembre, o un altre que el modifiqui o substitueixi. En tot cas, la incorporació de tipus d’operacions financeres classificades com a complexes i destinades a inversors professionals necessita l’acord exprés de l’Assemblea General i la classificació que comporta per la cooperativa, només ho és respecte a les operacions concretes d’acord amb el pla aprovat.

e) Els límits o percentatges màxims d’actius de la secció de crèdit objecte d’aportació en garantia o pignoració per al conjunt de l’any, si escau, condicionada a l’autorització prèvia de l’article 5, apartat 4, anterior.

2. Les cooperatives han de trametre, en el termini d’un mes a comptar des de la data de la celebració de l’Assemblea General, la certificació dels acords presos sobre la política d’inversió de la cooperativa a través de la seva secció de crèdit a la direcció general competent en la supervisió prudencial de les seccions de crèdit de les cooperatives, la qual pot fer recomanacions sobre la capacitat financera de la secció de crèdit envers aquestes inversions i sobre la solvència de la cooperativa.

3. Igualment, el Consell Rector ha de donar compte a l’Assemblea General de l’execució efectuada durant l’exercici dels acords adoptats en relació amb aquestes magnituds.”

 

Article 3

S’addiciona un nou apartat, el número 4, a l’article 8 del Decret 280/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, amb el text següent:

“4. Les cooperatives a les quals és d’aplicació aquest Decret estan obligades a facilitar a la direcció general competent en la supervisió prudencial de les seccions de crèdit de les cooperatives, en la forma i el temps que aquesta determini, aquella informació necessària de caràcter econòmic, financer i jurídic relativa i pròpia de l’activitat i gestió de les seccions de crèdit, d’acord amb la normativa vigent. A més, aquesta direcció general pot requerir la informació complementària o aclaridora que calgui sobre la informació anterior.”

 

Article 4

S’actualitzen les següents referències del Decret 280/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives:

1. Es substitueixen les paraules “adherida” i “adherit” per l’expressió “soci col·laborador”.

2. Es substitueixen les referències al “Departament de Treball, Indústria, Comerç

i Turisme” per “departament competent en matèria de cooperatives” i al “Departament d’Economia i Finances” per “departament competent en matèria d’economia i finances”.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Període transitori d’adaptació a les limitacions de l’article 5, apartats 1 i 3 a, del Decret 280/2003

Les cooperatives amb secció de crèdit han d’aportar, com a màxim en els tres mesos següents a l’entrada en vigor d’aquest Decret a la direcció general competent en la supervisió prudencial de les seccions de crèdit de les cooperatives, un certificat emès per un auditor independent en què s’informi favorablement del compliment de les limitacions establertes a l’article 5, apartats 1, i 3 a, del Decret 280/2003, de 4 de novembre, en la redacció donada en aquest Decret, amb dades del darrer tancament comptable.

Les cooperatives amb secció de crèdit que incompleixin alguna d’aquestes limitacions, addicionalment al certificat anterior, han d’aportar un pla d’acció, aprovat pel Consell Rector i també un certificat d’un auditor independent, sobre el compliment de les limitacions esmentades, que inclogui, com a mínim, les actuacions que s’han de realitzar, la persona responsable i el termini de la seva execució, que en cap cas pot superar un període que finalitza el 31 de desembre de 2016. Aquests plans d’acció han de ser aprovats per la direcció general competent en la supervisió prudencial de les seccions de crèdit de les cooperatives. Excepcionalment, aquesta direcció general podrà aprovar el pla d’acció amb un termini màxim fins al 31 de desembre de 2018, per al compliment de les limitacions establertes a l’article 5.3.a del Decret 280/2003, sempre que aquest reculli reduccions anuals del percentatge que representen els actius de la secció de crèdit en relació amb els actius consolidats de la cooperativa. Les sol·licituds d’aprovació del pla d’acció s’han de tramitar de conformitat amb el que estableix la normativa sobre procediment administratiu comú. Aquestes s’entenen estimades si no hi ha resolució expressa en el termini de sis mesos des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en aquesta direcció general.

Així mateix, les cooperatives afectades per un pla d’acció han de trametre certificacions de l’auditor independent sobre el compliment del pla, amb periodicitat anual fins al seu ple compliment, a la direcció general esmentada, amb la finalitat de fer-ne el seguiment.

El fet de no ajustar-se a les limitacions esmentades en el període transitori establert i l’incompliment del que estableix aquesta disposició transitòria implica la baixa de la secció de crèdit en el Registre general de cooperatives, dictada per resolució del titular del departament competent en matèria d’economia i finances, prèvia la instrucció del procediment administratiu comú amb audiència de la cooperativa interessada.

 

Segona

Comunicació i cancel·lació de les pignoracions i altres garanties d’actius de la secció de crèdit

Les cooperatives amb secció de crèdit que prèviament a l’entrada en vigor d’aquest Decret tinguin actius de la secció de crèdit aportats en garantia o objecte de pignoració disposen d’un mes a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret per comunicar a la direcció general competent en la supervisió prudencial de les seccions de crèdit de les cooperatives aquestes operacions de garantia o pignoració. La cooperativa ha de cancel·lar la garantia o la pignoració corresponent abans que finalitzi el tancament d’exercici que tingui lloc en el període comprès entre el 7 de juliol de 2013 i el 6 de juliol de 2014, ambdues dates incloses.

 

Tercera

Regularització de les garanties en immobles

Les cooperatives amb secció de crèdit que quan entri en vigor aquest Decret necessitin afectar immobles com a garantia del finançament existent a càrrec de la secció de crèdit, d’acord amb el que preveu l’article 5, punt 5, del Decret 280/2003, de 4 de novembre, en la redacció donada en l’article 1 d’aquest Decret, disposen d’un mes per prendre els acords del Consell Rector corresponents. En cas que no hi hagi immobles suficients lliures de càrregues, es poden afectar immobles en garantia de finançaments aliens previs, els termes dels quals no es poden modificar, excepte per a la seva cancel·lació anticipada.

 

Quarta

Període transitori d’adaptació a les limitacions de l’article 5, apartat 3 b i c, del Decret 280/2003 establertes al Decret 83/2010, de 29 de juny.

Les limitacions establertes en l’article 5.3, lletres b i c, del Decret 280/2003, de 4 de novembre, en la redacció donada en l’article 1 d’aquest Decret, s’han de complir com a molt tard en el primer tancament d’exercici que tingui lloc en el període comprès entre el 7 de juliol de 2013 i el 6 de juliol de 2014, ambdues dates incloses.

Disposició derogatòria

Queden derogats a l’entrada en vigor d’aquest Decret:

a) El Decret 83/2010, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

b) Totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que estableix aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació